počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 14
týden: 43
celkem: 257649

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Miroslav Martinek se sídlem Pod Stárkou 12,Praha 4 Michle psč:16300 IČO.13805380 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Praze, evid. č.:310004-25593
, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá
s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Miroslav Martinek je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem
Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše
osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní
údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů
prováděné Miroslavem Martinekem během Vašeho používání těchto internetových stránek („Internetové
stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany AK během plnění smluv se zákazníky
a obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností AK a
na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů
Miroslava Martinka.
Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby
jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu
k ochraně osobních údajů.
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být Miroslavem Martinekem zpracovávány pro tyto účely:
 Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních
smluv se zákazníky apod.);
 Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy,
tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům
veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Miroslav Martinek může zasílat
obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo
telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb);
 Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Miroslava Martinka,
například posuzování bonity zákazníka);
2
 Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména
při zadání a následné správě osobních
údajů v rámci uživatelských účtů na Internetových stránkách).
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Miroslav Martinek je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:
Údaje subjektů
údajů
Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání
obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana
oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných
prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání
obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana
oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných
prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání
obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana
oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných
prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání
obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana
oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných
prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana
oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana
oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných
prostřednictvím elektronických formulářů
VIN a další
informace o
motorovém
vozidle
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Vyřizování
požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.
K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění
smluvního vztahu.
Miroslav Martinek je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím
automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové
stránky.
3
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pokud udělíte Miroslavu Martinkovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání
personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž
k profilování), berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas
kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat.
Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
U Miroslava Martinka jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Miroslavem Martinkem,
případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých
účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních
údajů.
Seznam příjemců osobních údajů Miroslava Martineka je dostupný na vyžádání.
Miroslav Martinek je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje
předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či
dalším orgánům veřejné moci.
OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních
partnerů Miroslava Martinka a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Miroslavem Martinkem, popř. jiné údaje, které
AK obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou
zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto
osobní údaje použije Miroslav Martinek za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner
tímto bere na vědomí, že Miroslav Martinek bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání
smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po
delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba
uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně
poučit o zpracování osobních údajů společností Miroslav Martinek své zaměstnance, zákazníky a další
fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s Miroslavem Martinkem.
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění
všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po
kterou je Miroslav Martinek povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle
obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili
souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí
být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
4
Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od
ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních
sdělení a nabídka
výrobků a služeb
po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních
údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním,
případně v souladu s platnou legislativou*
Ochrana oprávněného
zájmu správce
maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování
údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo
pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba
uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním
případem
Vyřizování požadavků
zaslaných prostřednictvím
elektronických formulářů
po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či po
dobu trvání příslušného uživatelského účtu
* Miroslav Martinek je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za
účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou
informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.
POUŽITÍ COOKIES
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání
identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž
přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat
nabízené služby.
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají
Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich
Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
 slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a
obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky
nebo zda je novým návštěvníkem;
 napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům
konkrétního uživatele.
Miroslav Martinek cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k
přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních
reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.
5
Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:
 Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru
cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies
jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši
snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například
jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho
prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení
internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na
internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si
nastavit užívání jen některých. Pokud ale AK nepovolíte použití cookies, některé funkce a
nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v
menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji
používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
 Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
 Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a
která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na
opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů,
nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování
osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování
Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné
důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit
se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit
případnou stížnost.
 Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Miroslav Martinek zpracovává
osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje
zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům
získat přístup. V případě opakované žádosti bude Miroslav Martinek oprávněn za kopii
poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás
budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se
domníváte, že o Vás AK zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte
právo požadovat jejich opravu. AK opravu provede bez zbytečného odkladu, s
ohledem na technické možnosti.
6
 Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Miroslav Martinek vymaže Vaše osobní údaje
pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a
neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Miroslavu Martinkovi
ukládá zákonná povinnost.
 Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na
výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů,
můžete po Miroslavu Martinkovi požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Miroslav Martinek Vaše osobní údaje
předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V
případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a
svobod třetích osob, Miroslav Martinek Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Miroslava Martinka. V
případě, že Miroslav Martinek neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování,
který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě
Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Miroslava Martinka nebo emailem na
info@autodilnamartinek.cz Miroslav Martinek si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele
o předmětná práva.
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).